KSIĄDZ KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ

Zdjęcie

Przeżywamy obecnie szczególny czas oczekiwania na zbliżający się dzień wyniesienia do chwały ołtarzy Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Miejsca, przedmioty z Nim związane oraz słowa mówione i pisane zdają się nabierać teraz głębokiego znaczenia i budzą nowe, większe zainteresowanie. Dzięki Waszemu Wydawnictwu zostanie ocalone od zapomnienia oraz wprowadzone do polskich domów dziedzictwo pism Sługi Bożego.

Ojciec Święty Benedykt XVI pięknie wyraził się w słowach: "Nauczanie mojego wielkiego Poprzednika Papieża Jana Pawła II jest niewyczerpaną skarbnicą ewangelicznej mądrości i kompendium wiary dla nowych pokoleń trzeciego tysiąclecia."

Za Jego wezwaniem, polecam Dzieła Zebrane Jana Pawła II wszystkim wierzącym w Chrystusa i wyrażam nadzieję, że ich lektura pozwoli na nowo zetknąć się z życiem i dziełem Papieża Polaka.

PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI

Zdjęcie

Pontyfikat Jana Pawła II należał do najdłuższych nie tylko w wieku XX, ale w całych nowożytnych dziejach Kościoła. Ponad 26 lat piastowania Stolicy Piotrowej przez Papieża Polaka było zarazem okresem pod wieloma względami przełomowym.

Na naszych oczach upadło sowieckie imperium, Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej odzyskała niepodległość, wkrótce zaś narody Starego Kontynentu wkroczyły wspólnie na drogę ku pełniejszej niż kiedykolwiek dotąd integracji. W sferze cywilizacyjnej zaszły ogromne zmiany, wyznaczające radykalne przejście od społeczeństwa przemysłowego do epoki postindustrialnej.

Wszystko to w sposób zasadniczy przeobraziło realia codziennego życia ludzi, stawiając nas zarówno przed nowymi wyzwaniami politycznymi i kulturowymi, jak też przed nieznanymi wcześniej dylematami etycznymi. Tak dynamiczny rozwój procesów historycznych nie mógł pozostać bez wpływu na poczucie zagubienia i osamotnienia wielu osób wobec zachodzących przemian.

Ojciec Święty znakomicie zdawał sobie sprawę ze wszystkich tego konsekwencji bez wątpienia w większości pozytywnych, ale niekiedy również budzących rozterkę i niepokój. Dlatego całe Jego nauczanie było tak ściśle związane z podstawowym przeświadczeniem, wyrażonym już w pierwszej encyklice, zatytułowanej Redemptor hominis, iż to człowiek jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła.

Jan Paweł II niezłomnie nauczał swoim słowem, ale też przykładem osobistego postępowania o konieczności powszechnego i, bezwzględnego uznania prymatu osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, ducha nad materią. Świat stworzony dla ludzi winien być również przez nich samych kształtowany tak, aby godność każdego człowieka otaczana była szacunkiem, a on pozostawał zawsze celem wszelkich działań, nie zaś środkiem podporządkowanym innym wartościom lub cudzym korzyściom.

Jestem przekonany, że nauczanie Jana Pawła II aktualne jest również dzisiaj, kiedy świat coraz dalej i śmielej wkracza w trzecie tysiąclecie, i takim pozostanie jeszcze przez wiele dziesiątków lat. My wszyscy, współcześni Polacy, Europejczycy, w pismach i zapisanych mowach Ojca Świętego możemy nadal znajdować klarowny wyraz wszystkich tych prawd podstawowych, które powinny być moralną busolą dla każdego chrześcijanina i każdego człowieka pragnącego pielęgnować szacunek dla całego rodzaju ludzkiego.

Z radością więc przyjąłem wiadomość o decyzji opublikowania przez Wydawnictwo M Dzieł zebranych Jana Pawła II. Poczytuję sobie za zaszczyt, iż jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mogę nad tą inicjatywą sprawować honorowy patronat. Ufam, że kompletne wydanie spuścizny naszego wielkiego rodaka przyczyni się do upowszechnienia jego myśli, pomoże pamiętać słowa, które do nas wypowiadał, młodszym zaś i kolejnym pokoleniom będzie przybliżać postać Piotra naszych czasów.

KSIĄDZ KARDYNAŁ FRANCISZEK MACHARSKI

Zdjęcie

Stara mądrość mówi: ukoronowaniem dzieła jest jego zakończenie. Oto korona: ostatni tom, szesnasty, Dzieł Zebranych Jana Pawła II. Wydawnictwo M podjęło zamiar zapraszając do redakcyjnej współpracy wybitnych teologów, redaktorów i przyjaciół. Miarą pracy wydawniczej jest jej niepojęcie krótki czas: 4 lata! To naprawdę rychło, subito

Mądrość starożytnych mówiła o końcu jako koronacji, ale patrzymy szerzej, dalej i głębiej. Otrzymaliśmy przecież źródło i narzędzie ogromnego dzieła, a jest nim mądra i umiejętna kontynuacja tej ewangelizacji, której służył Jan Paweł II. Centra, szkoły, fundacje, instytuty z nim związane na pewno będą sięgać do samego źródła, jakim jest ewangelizacyjne słowo o Bogu i człowieku, przekazane nam przez Sługę Bożego Jana Pawła II.

ak więc, dziękując Wydawnictwu za ogromną i owocną pracę, życzę, żeby wraz z gronem Czytelników i Przyjaciół nie ustawało w służbie dziedzictwu Papieża Jana Pawła II.

KSIĄDZ KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP

Mając możność nawiedzenia wielu bibliotek europejskich, z zazdrością patrzyłem na wielotomowe zbiory pism uczonych ludzi Kościoła, uczonych teologów – św. Augustyna, św. Tomasza, kaznodziejów francuskich, niemieckich – i myślałem sobie, czy też kiedyś doczekamy się zbioru dzieł polskiego teologa, wydanych w języku polskim, ładnie oprawionych, opatrzonych indeksami, które znalazłyby swoje miejsce w światowych bibliotekach. Otóż doczekaliśmy się takiego wydania dzieł naszego Papieża Jana Pawła II. Szesnaście monumentalnych tomów, ładnie oprawionych, drukowanych na dobrym papierze, czytelnych. Czy łatwo czytelnych? Nadają się raczej dla czytelnika sprawnego fizycznie, bo nie tyle liczą się stronice, ile kilogramy. Ale i stronic jest dużo, chyba przeciętnie trzeba liczyć tysiąc stron w każdym tomie, i to dużego formatu. Jest dużo indeksów, bardzo precyzyjnie określających źródło tekstu, autorów czy nawet poruszane tematy. Sam jednak nie podejmuję się borykania z indeksami, wolę po prostu czytać tekst.

Trzeba zaznaczyć, że otrzymujemy dzieła Papieża Jana Pawła II, a nie Karola Wojtyły. Teksty mamy fantastyczne – obok oficjalnych dokumentów i osobnych publikacji, wszystkie homilie i przemówienia wygłaszane w różnych językach, w różnych krajach – to wszystko jest do czytania po polsku! To księgi poznania Kościoła i świata.

Chwała Wydawnictwu M i wszystkim Redaktorom za niesłychaną rzetelność i pracowitość. To dzieło nie powstałoby, gdyby nie miłość do Jana Pawła II. Bóg zapłać!

KSIĄDZ KARDYNAŁ MARIAN JAWORSKI

Dzieła zebrane Jana Pawła II to najobszerniejszy i najpełniejszy zbiór nauczania naszego Papieża. W XVI tomach zawarte są przede wszystkim encykliki, adhortacje, katechezy, listy, homilie i przemówienia oraz inne dokumenty.

Wszyscy oczekujemy na dzień, kiedy Sługa Boży Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Modlimy się, aby nastąpiło to jak najszybciej. Trzeba przygotować się duchowo na to wydarzenie i dlatego warto przypomnieć sobie słowa i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Z pewnością pomogą w tym Dzieła Zebrane – spuścizna, którą nam zostawił.

Niech Dobry Bóg nagrodzi!

KSIĄDZ KARDYNAŁ HENRYK GULBINOWICZ

Całemu Zespołowi Redakcji znakomitego Wydawnictwa M składam wyrazy uznania i podzięki za podjęcie się wydania Dzieł Zebranych Jana Pawła II. Dzięki Wydawnictwu M Dzieła Zebrane stały się dostępne dla ludzi wszystkich stanów. A zrozumienie myśli i nauk Papieża Polaka, dzięki wprowadzeniom i komentarzom specjalistów, pozwalają zrozumieć czas i miejsce głoszonych nauk.

Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i uznania za ubogacenie naszego Narodu.

KSIĄDZ KARDYNAŁ STANISŁAW NAGY SCJ

Zasłużonemu w popularyzacji Osoby i pontyfikatu Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II Wydawnictwu M, z okazji wydania ostatniego monumentalnego tomu Dzieł Zebranych Papieża Polaka, należy się coś więcej, aniżeli gratulacje i gorące podziękowanie. Wydawnictwo dokonało tytanicznej pracy, ażeby zebrać bezcenny dorobek pisarski i kaznodziejski Jana Pawła II, opatrzyć go wartościowymi wprowadzeniami do poszczególnych fragmentów tego olbrzymiego dorobku. Jest to jedyny w swoim rodzaju pomnik Jana Pawła II zbudowany w Polsce i dla Polski. Dziękując zasłużonemu Wydawnictwu za wielkoduszną odwagę i heroiczny trud dokonania wielkiego dzieła, życzę, by to wiekopomne dzieło wyraziście wpisało się w świadomość polskiego Kościoła i weszło na warsztaty polskich teologów.

ARCYBISKUP JÓZEF KOWALCZYK

Jako Nuncjusz Apostolski w Polsce wyrażam słowa uznania i wdzięczności Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim współpracownikom, za doprowadzenie do końca tej pięknej inicjatywy wydania Dzieł Zebranych Jana Pawła II.

Bogu dziękujemy za osobę i 27–letni pontyfikat Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziękujemy za jego wszechstronne, głęboko teologiczne i pastoralne nauczanie, które w estetycznej formie wydawniczej zostało nam udostępnione. Jest to bogactwo intelektualne, pozostawione dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. Słowo pisane naszego świątobliwego Wielkiego Rodaka przekazuje nam ducha Bożego, płynącego z Jego serca. Jan Paweł II pozostawił nam w testamencie bogate treści pisane, a wiele razy wypowiedziane do nas osobiście. Słowo zostało posiane na żyzną glebę naszych umysłów i serc. Od nas zależy jego wzrost w życiu indywidualnym i społecznym. Bogactwo myśli Jana Pawła II, objawione w jego tekstach, budzi podziw swoistą głębią ujęcia i oryginalnością spojrzenia. Dzielił się z nami swoimi przemyśleniami tekstów ewangelicznych, bogactwem swego serca, oddanego bezgranicznie Bogu i ludziom. Dzielił się swoją wizją i umiejętnością dostrzegania dobra w każdym człowieku. We wszystkim, co czynił i czego nauczał, był wiarygodnym świadkiem Chrystusa. Wszystkim Rodakom serdecznie życzę, aby chętnie brali te tomy do ręki i czytali je, tak aby one przenikały ich umysły i serca. Niech nas do tego usposobią słowa Jana Pawła II z listu skierowanego do Polaków w dniu 21 maja 1991 r. przed czwartą pielgrzymką do Ojczyzny: „«Bogu dziękujcie (…) Ducha nie gaście» . Wezwanie to jest bardzo na czasie, pragnę wiec wspólnie z wami wypełniać je przez te dni, kiedy dane mi będzie przebywać na ziemi ojczystej i spełniać posługę wśród moich rodaków”. Słowa te ciągle są i będą aktualne.

Życzę, by opublikowane Dzieła Zebrane Jana Pawła II stawały się prawdą naszego serca, prawdą naszego życia.

ARCYBISKUP MARIAN GOŁĘBIEWSKI

Została zakończona seria Dzieł Zebranych. Patronat nad tą edycją objął Kardynał Stanisław Dziwisz i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, a wśród członków Komitetu Honorowego znalazła się również moja osoba. Dziękuję za ten zaszczyt i wyrażam moją głęboką satysfakcję z racji ukończenia tego wspaniałego przedsięwzięcia. Gratuluję Redaktorom pięknej szaty graficznej, a zwłaszcza merytorycznej strony tej edycji. Mam na myśli fachowe wstępy, wprowadzające w pogłębioną lekturę dokumentów, które wyszły spod pióra naszego wielkiego Rodaka – Sługi Bożego Jana Pawła II. Uważam, że jest to wspaniały prezent Wydawnictwa M dla czytelników polskich, przygotowujący ich na upragnioną przez wszystkich beatyfikację Papieża „z dalekiego kraju”. Wszyscy gorąco pragniemy, aby ta beatyfikacja nie była tylko przeżyciem jednorazowym, ale by przesłanie Jana Pawła II żyło i było nieustannie zgłębiane w umysłach i sercach wiernych Kościoła, zwłaszcza na ziemi ojczystej Papieża.

Dziękując Wydawnictwu za podjęty trud i za wspaniały owoc wspólnej pracy, jednocześnie wyrażam życzenie, aby te Dzieła Zebrane znalazły wielu życzliwych odbiorców i gorliwych Czytelników, budujących swoją duchowość na fundamencie nauczania Jana Pawła II.

ARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK

Zwyczajne nauczanie papieża tym się różni od naszych powszednich rozmów, że Następca świętego Piotra jest autentycznym interpretatorem Bożych prawd i bezpiecznie prowadzi nas drogami zbawienia.

Dodatkowym motywem do sięgania po nauczanie Papieża jest okazja do czegoś, co bym nazwał świeżym oddechem wiary Kościoła, pozwalającym na zorientowanie się we współczesnej problematyce teologicznej, która przecież nieustannie się rozwija i pogłębia. A wiedzieć warto, że przy redakcji swoich oficjalnych wystąpień papieże niejednokrotnie konsultują wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin, co pozwala Kościołowi iść z otwarciem do świata, ale jednocześnie zachować bezpieczny dystans wobec zawiłości i niejasności szczególnie skomplikowanych problemów etycznych, zbyt łatwo gotowych do pomijania Dekalogu. Jan Paweł II ubogacał swoje nauczanie walorami otwartości swego umysłu, precyzją filozofa, ale i mocną jak opoka wiarą teologa i dlatego z każdym rokiem pontyfikatu, z każdą encykliką, adhortacją czy wystąpieniem, stawał się promotorem nowej ewangelizacji we współczesnym świecie, który znał, rozumiał i kochał, ale jednocześnie bronił go niejednokrotnie przed nim samym. Dlatego przypominał o granicach nieprzekraczalnych i o nienaruszalnych wartościach. Szanował wszystkie kultury, religie i każdego człowieka, ale najgłośniej był słyszany, kiedy bronił najsłabszych i kiedy użyczał swego głosu pozbawionym możliwości mówienia. Szczególną mia- rą jego prawości i odwagi oraz charyzmatycznej mocy Nauczyciela jest to, że dalekowzrocznie dostrzegał najgroźniejsze niebezpieczeństwa współczesności i dlatego tak zdecydowanie bronił prawa do życia od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ze swoim nauczaniem Jan Paweł II w pełni się utożsamiał, co stanowi dodatkowy walor jego wypowiedzi. Ojciec Święty był wielkim optymistą w analizach możliwości naprawy człowieka i świata, co widać szczególnie, kiedy zachęcał, aby wymagać od siebie, choćby inni od nas nie wymagali. A to przecież jest najpewniejsza droga postępu.

Warto i trzeba poznawać nauczanie papieży, zwłaszcza tego Papieża, aby stawał się nam bliższy nie tylko On sam i bogactwo jego osobowości – ale aby bliżsi stawali się nam Ci, których kochał, od których umiał się uczyć. A przecież pierwszym jego nauczycielem był Jezus Chrystus, do którego światła zapalał przed nim Duch Święty (pamiętamy, że Jan Paweł II codziennie, przez całe życie modlił się do Ducha Świętego). Jan Paweł II jest bezpiecznym nauczycielem także dlatego, że ucząc ludzi, nieustannie uczył się od nich, a szczególnie uczył się od Kościoła i jego świętych. Sprawdzona to od wieków katedra wiedzy.

Jestem szczerze wdzięczny Wydawnictwu M za trud edycji Dzieł Zebranych Jana Pawła II, z takim pietyzmem i tak sprawnie wydanych. Ufam, że dzięki tej publikacji żywy w ludziach Kościół w Polsce, otrzymując łatwiejszy dostęp do nauczania Papieża z Polski, pogłębiać będzie wiarę i okrzepnie w mądrej, bo wymagającej trudu, miłości do Ojczyzny.

ARCYBISKUP HENRYK MUSZYŃSKI

Z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Wydawnictwo M podjęło niezwykle cenną inicjatywę wydania Dzieł Zebranych Jana Pawła II. Zapoczątkowana przed czterema laty inicjatywa zmierza obecnie do szczęśliwego końca. W ten sposób, także dosłownie, możemy zobaczyć ogrom dziedzictwa, jakie pozostawił nam Sługa Boży Jan Paweł II. Dziedzictwo to z całą pewnością stanowić będzie źródło ożywczej inspiracji dla wielu pokoleń. Wydanie Dzieł Zebranych Jana Pawła II jest tym cenniejsze, że podjęto je w czasie, gdy coraz powszechniejsze staje się korzystanie z możliwości, jakie daje rozwój technologii elektronicznej. Nie odrzucając oczywiście tych nowych osiągnięć technicznych, wypada jednak pamiętać, że dla wielu ludzi, myślę że nie tylko starszych, nic nie zastąpi możliwości osobistego obcowania z tekstem drukowanym.

Wydawnictwu, Redaktorom a nade wszystko Czytelnikom z serca błogosławię.

ARCYBISKUP STANISŁAW NOWAK

Szesnaście tomów Dzieł Zebranych Jana Pawła II to wielkie bogactwo. Każdy chrześcijanin, każdy człowiek dobrej woli – bo Jan Paweł II zostawił myśl Bożą dotyczącą każdego człowieka – znajdzie tu łatwo myśl człowieka, który miał dar słowa dany od Boga. Radość przepełnia serce, gdy się ma świadomość, że dzięki tak solidnie i skrupulatnie zebranym pismom, dobrze uporządkowanym, posegregowanym, odpowiednio nazwanym, będzie można w każdej okoliczności życia sięgnąć po myśl najwyższej jakości. Kiedyś biskup Karol Wojtyła mówił swoim studentom na wykładach o dobrych książkach: „Toż to są prawdziwe skarby”. Myśli Jana Pawła II są najcenniejszą po nim spuścizną, najpiękniejszym jego pomnikiem. Człowiek, który kochał człowieka, dotyka w nich jego serca i prowadzi go w wymiary oddziaływania słowa Bożego. Nie znajduję innego słowa nad słowo „dzięki” za to dzieło, za tę ogromną, iście benedyk- tyńską pracę. Pozostaje więc powiedzieć współczesnym i potomnym: tolle, lege – „weź i czytaj”. W czasach, kiedy wielką rolę przykłada się do świadectw, niech będzie wolno piszącemu te słowa wyznać, że już brałem i czytałem z Dzieł Zebranych Jana Pawła II.

Dziękujemy charyzmatycznemu przywódcy Kościoła i ludzkości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, dziękujemy także tym, którzy – mówiąc słowami Biblii – nie pozwolili upaść na ziemię żadnemu ze słów tego Czcigodnego Sługi Bożego.

Chciałoby się życzyć wszystkim, by korzystali z lektury Dzieł zebranych Jana Pawła II, nie tylko po to, by stosować Jego słowa w oficjalnych wypowiedziach, ale by aplikować je do wiedzy swojego serca. W ten sposób nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II będzie wciąż wśród nas żywy.

Niech Bóg błogosławi tym, którzy będą się karmić słowem Bożym zawartym w Dziełach Zebranych Jana Pawła II.

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ

Dziś, gdy mija pięć lat od śmierci Jana Pawła II, Wydawnictwo M oddaje do rąk Czytelników monumentalne opracowanie – szesnaście tomów Dzieł Zebranych polskiego Papieża. Przyszedł czas, by sięgnąć po owoce tego pontyfikatu w sposób całościowy i systematyczny i wcielać w życie nauczanie Jana Pawła II. Dzieła Zebrane to bezcenna pomoc w spełnieniu prośby, którą Ojciec Święty skierował do nas po wydaniu Listu do rodzin: „Nie dziękujcie, tylko czytajcie!”. To niezwykle staranne opracowanie, które wymagało ogromnego wysiłku redakcyjnego. Wydawca nie tylko podjął się przetłumaczenia tekstów, które dotąd nie funkcjonowały w języku polskim, ale także istniejące już dokumenty jeszcze raz przepracował według ostatecznych wersji źródłowych. Należy podkreślić, że wszystkie opublikowane w Dziełach Zebranych teksty opierają się na ostatecznych redakcjach, oficjalnie zatwierdzonych i opublikowanych przez Stolicę Apostolską. Wszystkie także, po przetłumaczeniu i przepracowaniu przez Wydawnictwo M, były autoryzowane przez Stolicę Apostolską. To jest rękojmia ich rzetelności i wierności oryginałom. Dzieła Zebrane to bezcenne źródło, służące pracy naukowej nad pontyfikatem Papieża Polaka, pomocne tym, którzy zechcą popularyzować Jego słowa, ale także tym, którzy sami lub w kręgu rodziny chcieliby zgłębiać papieskie nauczanie. Do tych tomów winni sięgać katecheci, duszpasterze, a także dziennikarze czy inni autorzy, którzy pragną rzetelnie nawiązywać do na- uczania Jana Pawła II. W moim odczuciu obowiązkiem wszelkich instytucji związanych z Janem Pawłem II i Jego nauczaniem jest, by Dzieła Zebrane znalazły się w ich zbiorach. Wszyscy, którzy mówią, że kochają Papieża, swoją miłość mogą okazać tym, że mają Dzieła Zebrane w swoich domach i często do nich sięgają.

ARCYBISKUP DAMIAN ZIMOŃ

Kiedy w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, w czasie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego razem z moimi kolegami, klerykami Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, wsłuchiwaliśmy się w wykłady ks. dr. Karola Wojtyły, nikt z nas nie przypuszczał, że zostanie on kiedyś Papieżem. Nigdy bym też nie przewidział, że za pięćdziesiąt kolejnych lat w moim biskupim mieszkaniu dwie pokaźnych rozmiarów półki zostaną zajęte przez tak obszerny zbiór dzieł Papieża Jana Pawła II.

Za każdym razem, kiedy potrzebuję skorzystać z Jego nauczania, zanim sięgnę po konkretny tom, mimowolnie ogarniam wzrokiem całość – brązowe grzbiety kilkunastu tomów, gęsto zadrukowanych słowami, które są owocem niezwykłej współpracy między Bogiem i człowiekiem.

Myślę wtedy o św. Tomaszu z Akwinu i jego słynnej Summie Teologicznej, w której chciał przekazać światu prawdy chrześcijańskiej wiary, ową naukę świętą, jak ją określił w pierwszym tomie – De Deo. Akwinata zamierzał przedstawić depozyt wiary w sposób systematyczny i wyczerpujący, porządkując dorobek filozoficzny i teologiczny ponad dziecięciu wieków chrześcijaństwa.

Dzieła Zebrane Jana Pawła II to w pewnym sensie kolejna Summa Teologiczna, którą Matka Kościół podarowuje swoim dzieciom i wszystkim ludziom dobrej woli. To systematyczny wykład filozofii i teologii zrodzony we wspólnocie Kościoła, będący owocem współpracy Biskupa Rzymu i powierzonej mu owczarni. To właśnie odnajduję w tekstach Jana Pawła II – mądrość wspólnoty uczniów Chrystusa, którym było dane żyć w tym samym skrawku historii, aby ukazać moc Bożego Słowa, skutecznie leczącego wszystkie przestrzenie współczesnego świata.

ARCYBISKUP JÓZEF ŻYCIŃSKI

Wielką zasługę Wydawnictwa M stanowi monumentalne wydanie Dzieł Zebranych Jana Pawła II. Pozostanie ono dla przyszłych pokoleń nieocenionym źródłem informacji o pontyfikacie przełomu tysiącleci i towarzyszących mu głębokich przemianach. W duchowym przesłaniu tego pontyfikatu dominują:
1. Nadzieja na zbudowanie świata opartego na sprawiedliwości i solidarności, dzięki odniesieniu do pomocy wszechmocnego Boga.
2. Optymizm skłaniający do poszukiwania środków przeciwdziałania złu, dzięki pomocy łaski Bożej.
3. Konsekwencja i wytrwałość, w której dąży się do trudnych ideałów, mimo przejściowych niepowodzeń i rozczarowań.
4. Zespolenie troski o rozwój duchowy z odpowiedzialnością za kulturową przemianę świata.
Opracowana wnikliwie seria wydawnicza będzie stanowić dla wielu przyszłych pokoleń również źródło wiedzy o kulturze znaczonej przez głębokie przemiany. Kościół był obecny w sercu tych przemian głosząc Ewangelię nadziei, wyzwalając z lęków, akcentując rolę ludzkiej godności w świecie, w którym sukces finansowy czy polityczny bywał podnoszony do rangi bożka. Jan Paweł II wyprzedzał swą epokę. Nie był jednak samotny, gdy bronił humanizmu, godności, sensu. Potrafił budować wspólnotę przez dialog. Potrafił przeciwstawiać się wpływowym formom pragmatycznego permisywizmu, w którym racjonalne argumenty zastępuje proste pytanie why not? Dostrzegał jakościowo nowe wyzwania, niesione zarówno przez bezkrytyczne zastosowania biotechnologii, jak i przez społeczne problemy globalnego świata, w którym po upadku berlińskiego muru istnieją nadal mury wrogości dzielące zatomizowane środowiska. Wśród głębokich przemian postmoderny, na miejscu oświeceniowych ideałów, wyznaczanych przez wolność, równość i braterstwo, pojawiła się pragmatyka sukcesu, której towarzyszy duchowa pustka, obojętność, nijakość. W tej właśnie perspektywie należy określać sens wypowiedzi Jana Pawła II o tym, iż dopiero po uwzględnieniu wartości absolutnych ukazanych w życiu Jezusa Chrystusa jesteśmy w stanie pojąć prawdę o człowieku – jego cierpieniu, samotności, rozterkach moralnych, wierności. Rezygnując z pojmowania Boga jako fundamentu elementarnych i niezmiennych wartości, sprowadzalibyśmy Go do roli elementu dekoracyjnego, w kulturze, która funkcjonuje, jak gdyby Bóg nie istniał. Kolejne tomy Dzieł Zebranych ukazują rozległość nauczania Papieża Polaka. W ukazywanej przez nie perspektywie pełną prawdę o człowieku poznajemy zarówno w dialogu różnorodnych kultur, jak i we współpracy nauki i wiary, w spotkaniu religii w Asyżu oraz w ukazaniu miejsca ludzkiego cierpienia i Bożego miłosierdzia w naszej codzienności. Niezależnie od tego, z jakich środowisk wywodzili się odbiorcy papieskiego nauczania, na współczesnych areopagach, jak kiedyś w otoczeniu św. Pawła, dominowały elementy istotne dla kultury doświadczającej wyjątkowej dawki wyzwań i zagrożeń. Potrzeba nam dziś nowych areopagów, na których zabrzmi znowu pełna optymizmu prawda o Bogu, w którym „żyjemy, poruszamy się, jesteśmy” (Dz 17, 28).

Znamiennym znakiem papieskiej obecności na współczesnych areopagach pozostaje również to, że wszystkie kontynentalne synody biskupów zamykające drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jako ideę przewodnią podejmowały wątek: „Chrystus żyjący w Kościele znakiem nadziei dla…” Afryki, Azji, Ameryk, Australii, Europy, Oceanii. Temu świadectwu nadziei towarzyszyło wyzwolenie z profilaktycznych lęków i głębokie przekonanie, iż rozpacz, cynizm czy zło moralne nie muszą bynajmniej dominować we współczesnym dialogu kultur. To zmartwychwstały Odkupiciel Świata ukazuje kierunek tego dialogu i pozwala ocalić wiarę, że można zło dobrem zwyciężać. Błogosławię wszystkim, którzy podejmą te trudne wyzwania, korzystając z nieocenionego dorobku wydawniczego, w które Wydawnictwo wniosło wysiłek zobowiązujący nas wszystkich do wiernej pamięci o dziedzictwie Papieża Polaka.

BISKUP STANISŁAW BUDZIK

W ojczyźnie Jana Pawła II stawiamy sobie często pytanie, na ile udaje się nam zachować i realizować dziedzictwo duchowe „pierwszego z rodu Polaków”. Czy nasze pokolenie, które miało szczęście żyć w epoce Jana Pawła II, inspiruje się w życiu jego postawą wobec Boga, człowieka i świata? Czy naśladujemy odwagę jego wiary i świadectwo chrześcijańskiej nadziei? Czy stajemy się – tak jak nas uczył i zachęcał – narzędziami Bożego miłosierdzia? Za życia Papieża z Polski spotykaliśmy się z zarzutem, że Ojca Świętego kochamy, ale go nie słuchamy. Po jego odejściu słychać głosy, że stawiamy mu spiżowe pomniki, a nie wprowadzamy w życie jego nauczania. Ojciec Święty Benedykt XVI nazwał nauczanie swojego wielkiego Poprzednika „niewyczerpaną skarbnicą ewangelicznej mądrości i kompendium wiary dla nowych pokoleń trzeciego ty- siąclecia”. W tym kontekście trudno przecenić inicjatywę Wydawnictwa M opublikowania całości nauczania Jana Pawła II. Na największe uznanie zasługuje sposób realizacji tej inicjatywy: od godnej wielkiego dzieła szaty graficznej zaczynając, poprzez papier mający przetrwać przynajmniej 300 lat, wysoki poziom edytorskiej pracy nad tekstem, przez jasny i logiczny układ tak trudnej do ogarnięcia całości aż po wprowadzenia powierzone wyśmienitym specjalistom z kraju i zagranicy. Dzięki wielkiej odwadze Wydawnictwa M każda instytucja w Polsce i niejedna biblioteka prywatna może mieć na półce prawdziwy skarb: komplet dokumentów, przemówień i homilii Jana Pawła II, nieustraszonego Głosiciela prawdy i niestrudzonego Świadka nadziei. Kolejne pokolenia Polaków będą sięgać do tego dzieła i czerpać z niego natchnienie. Publikacja Dzieł Zebranych Jana Pawła II wystawia Wydawnictwu M certyfikat najwyższej jakości i rzetelnej troski o utrwalenie duchowego dziedzictwa Największego – jak ufamy – z polskich Świętych.

KSIĄDZ STEFAN MOSZORO-DĄBROWSKI

Wymiar trudności związanych z wydaniem Dzieł Zebranych Jana Pawła II od początku był oczywisty. Potrzebna była odwaga i determinacja, aby takie przedsięwzięcie podjąć i doprowadzić go do końca. Do tego dochodziły demobilizujące głosy: po co komu kolejne wydania tekstów Jana Pawła II? Patrząc na ostatni tom rodzi się wdzięczność wobec wszystkich, którzy pracowali nad nim. Nauczanie długiego pontyfikatu Jana Pawła II zostało uporządkowane, stało się dostępne dla nas i dla przyszłych pokoleń Polaków.

Dla uspokojenia głosów tych, co myślą, że jest to niepotrzebna powtórka, pragnę się podzielić drobnym doświadczeniem. W miarę ukazywania się kolejnych tomów Dzieł Zebranych umieszczałem je w dostępnym miejscu pewnego domu rekolekcyjnego w okolicach Warszawy. Zawsze ktoś z uczestników sięgał po jakiś tom, zanurzał się w lekturze i nierzadko dzielił się z innymi uczestnikami swoimi odkryciami. Takie sceny też miały miejsce na rekolekcjach dla księży i dla ludzi, którzy dobrze znają spuściznę Papieża Polaka. Mieć w zasięgu ręki, móc zerknąć na całość nauczania Papieża do pewnej grupy czy przy jakiejś konkretnej okazji (np. Nowy Rok) – pozwala to na umieszczenie tego nauczania w kontekście czasowym.

Wydawnictwo M, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków, t: 12 431 25 50, email: zamowienia@dzielazebrane.pl
Prześlij znajomemu Administracja